เงื่อนไขการส่งบทความวิชาการระดับชาติ

กฎเกณฑ์ กติกาการส่งบทความ

1. ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา

2. บทความหนึ่งสามารถมีสมาชิกได้ไม่จำกัด แต่ผู้ที่จะนำเสนอบทความต้องลงทะเบียนทุกคน

3. ผู้ส่งบทความต้องเลือกกลุ่ม/สาขาวิชา และกรุณาระบุประเภทของบทความที่ท่านต้องการส่งให้ชัดเจน

4. ผู้ที่จะเข้าร่วมจะต้องส่งบทความพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียน พร้อมส่งหลักฐานการชำระ จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุม  (โดยทางผู้จัดงานจะติดต่อและส่งใบเสร็จการชำระเงิน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมงาน ภายใน 7 วันหลังจากส่งหลักฐาน)

5. หากบทความใดไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการตัดสินของบทความนั้นเป็น “โมฆะ”

6. เปิดรับสมัครวันที่ 3 มกราคม 2565 – 15 มีนาคม 2565

7. รับสมัครผ่านเว๊ปไซต์โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียด และUpload ไฟล์บทความวิชาการผ่านทางช่องทางที่ทางผู้จัดกำหนด

8. บทความนั้นต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office words 2003 หรือใหม่กว่า

9. ตั้งค่าระยะขอบหน้ากระดาษ ด้านซ้าย, ขวา และล่าง ด้านละ 2.5 เซนติเมตร

10. ตั้งค่าระยะขอบหน้ากระดาษ ด้านบน 3.5 เซนติเมตร

11. ใช้ตัวอักษรรูปแบบ TH Sarabun New ขนาด 16" และใช้ตัวเลขอารบิก

      [Download front]

12. เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดปกติ 1.15 ช่วงบรรทัด และระยะห่างระหว่างหัวข้อ 1.5 ช่วงบรรทัด

13. การเขียนบรรณานุกรม ใช้รูปแบบ APA (American Psychological Association)

      [ตัวอย่างการเขียนบรรนุกรม]

 

 

 

14. หลังจากท่านส่งบทความพร้อมชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ทางคณะผู้จัดการประชุมจะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมหรือหากมีการต้องแก้ไขบทความ

______________________________________________________________________________________________

เกณฑ์การส่งผลงานของแต่ละประเภทผลงาน

1. บทความวิชาการ ความยาวไม่เกิน 6-10 หน้า

2. ผลงานประเภท โปสเตอร์ ขนาด A0 (31.1 x 46.8 นิ้ว)

3. ผลงานทัศนศิลป์ ส่งผลงานเป็นดิจิทัลไฟล์ ประเภท .pdf/.jpg ค่าความละเอียดระหว่าง 150-300 pdi/ ขนาดภาพ                       ใหญ่​ 2,000 pixcel (ใส่ส่วนของการนำเสนอ ขอให้ผู้ส่งบทความเรียบเรียงไฟล์ภาพทั้งหมดเป็นรูปแบบวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 15 นาที เพื่อมาใช้เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของท่าน ขนาดของไฟล์วิดีโอ ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 1080p ประเภทไฟล์ .mov/.mp4)

4. ผลงานสร้างสรรค์ (online) ส่งวิดีโอความยาว 7-15 นาที (นำเสนอ + การแสดง) ขนาดของไฟล์วิดีโอ ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p ประเภทไฟล์ .mov/.mp4 พร้อมแนบบทความสำหรับสูจิบัตรรวมบทคัดย่อ  2-4 หน้า รวมบทคัดย่อ

5. ผลงานสร้างสรรค์ (on-site) กรอกรายละเอียดการแสดงผ่าน Google form พร้อมแนบบทความสูจิบัตรรวมบทคัดย่อ  2-4 หน้า 

2.5 (1).jpg

โปรดอ่านกฎเกณฑ์และกติกาในการส่งบทความให้ครบถ้วน