บทความวิชาการระดับนานาชาติ
สำหรับ
บุคคลทั่วไป

Group 1

- สาขามานุษยวิทยา

- สาขาปรัชญาและศาสนา

- สาขาภาษาศาสตร์ สาขาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

- สาขาวรรณคดีและสาขาวรรณกรรมต่างประเทศ

Group 2

- สาขาประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภูมิศาสตร์

- สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์

- สาขาการพัฒนาสังคม

Group 3

Group 4

- สาขาผลงานสร้างสรรค์ และผลงานทัศนศิลป์

- สาขาวัฒนธรรมศึกษา ดนตรี นาฏยศิลป์ และศิลปะ