ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมที่ไม่ได้นำเสนอผลงาน เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว

- สามารถเข้าชมได้ทั้ง 2 วัน (26,27 พฤษภาคม 2565)

- สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้งรูปแบบ on-site และแบบ online

โปรดชำระค่าลงทะเบียนก่อนกรอกแบบฟอร์ม เมื่อชำระแล้วกรุณาถ่ายภาพหลักฐานการชำระ

เพื่อที่จะนำไปอัปโหลดยืนยันการชำระภายในแบบฟอร์ม

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

Bank Transfer

ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

Lecturers/Public/Etc.

นักศึกษาปริญญาโท /

ปริญญาเอก

Master Dregree and

PhD Students 

นักศึกษาปริญญาตรี

Students

On-site

1,500 บาท / THB

1,000 บาท / THB

1,000 บาท / THB

Online

1,500 บาท / THB

1,000 บาท / THB

1,000 บาท / THB

ชำระผ่านบัตรเครดิต

Credit Card Payment

ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

Lecturers/Public/Etc.

นักศึกษาปริญญาโท /

ปริญญาเอก

Master Dregree and

PhD Students 

นักศึกษาปริญญาตรี

Students

On-site

1,580 บาท / THB

1,070 บาท / THB

1,070 บาท / THB

Online

1,580 บาท / THB

1,070 บาท / THB

1,070 บาท / THB

รูปบัญชี

ธนาคาร ...............................
ชื่อบัญชี ................................
เลขบัญชี ..................................

**โปรดชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะกรอกแบบฟอร์มถัดไป**