แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน
5 Keywords 1).................. 2).................. 3).................. 4).................. 5)..................

กรุณาแนบแผนผังเวที และจำนวนไมโครโฟนที่ท่านต้องการ สำหรับการแสดงผลงานของท่าน ในกรณีนำเสนอผลงานรูปแบบ on-site
***สาขาวิชาศิลปะการแสดง***

กรุณาแนบแผนผังการใช้พื้นที่ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดแสดงผลงานที่ท่านต้องการ ในกรณีนำเสนอผลงานรูปแบบ on-site
***สาขาวิชาทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์***

File Attachmet
File Attachmet
ชำระค่าลงทะเบียน

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

หลักฐานการเป็นนักศึกษา

กรุณาแนบไฟล์
กรุณาแนบไฟล์

*** ท่านจะได้รับใบเสร็จค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากที่ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงวทะเบียนเรียบร้อยแล้ว.***

สำหรับผู้นำเสนอผลงานเท่านั้น

ส่งบทคัดย่อและบทความวิชาการ

กรุณาแนบไฟล์

ส่งรูปภาพ วีดีโอ และอื่นๆ

***กรุณาสร้างแฟ้มงานและใส่ชื่อตนเอง สำหรับอัพโหลดไฟล์ต่างๆ***

หมายเหตุหรือสิ่งที่ต้องการ

พิมพ์ข้อความตรงนี้...

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later