บทความวิชาการระดับชาติ
270422661_3089627057940620_1509472221106899538_n.png

บทความวิชาการระดับชาติ

บทความวิชาการเป็นภาษาไทย

โดยส่งบทคัดย่อความยาว 8-10 หน้า

รวมรูปภาพและตาราง

สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับผู้มีรหัสผ่าน

270232972_678764300173613_4808544867017359320_n.png

บทความวิชาการระดับชาติ

(English)

บทความวิชาการเป็นภาษาไทย

โดยส่งบทคัดย่อความยาว 8-10 หน้า

รวมรูปภาพและตาราง

สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับผู้มีรหัสผ่าน

รูปแบบการประชุมอาจมีการปรับเปลี่ยนจาก on-site เป็น online หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกรณี แต่สามารถ โอนสิทธิ์ การลงทะเบียนให้ผู้อื่นได้

รูปแบบการประชุมอาจมีการปรับเปลี่ยนจาก on-site เป็น online หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกรณี แต่สามารถ โอนสิทธิ์ การลงทะเบียนให้ผู้อื่นได้