การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ศรีสุริยะวิชาการ 2565

 การบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ และงานสร้างสรรค์

ในโลกาเทศาภิวัตน์เพื่อความยั่งยืน

 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมกันจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ศรีสุริยะวิชาการ: การบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ และงานสร้างสรรค์

ในโลกาเทศาภิวัฒน์เพื่อความยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 

        การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแสวงหาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และเรียนรู้จากเครือข่าย

นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อค้นหาแนวทางเชื่อมโยงและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นผ่านมิติทางวิชาการ ศิลปะ และวัฒนธรรมได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

SRI SURY ACADEMIC CONFERENCE 2022

 The Integration of Sciences, Arts and Creativities in Glocalization for Sustainability

National and International Conference

 26-27 May 2022

The Faculty of Humanities and Social Sciences, in collaboration with the College of Music and the Office of Arts and Culture, Bansomdejchaopraya Rajabhat University is organizing the national and international academic conferences; "Sri Sury Academic Conference 2022: The Integration of Sciences, Arts and Creativities in Glocalization for Sustainability" on Thursday 26th and Friday 27th May 2022.

The national and international academic conferences aim to be a platform for academic knowledge exchange between students and the public both local and international, to find ways to connect and integrate local and international wisdom for the purpose of driving local development through academic, artistic, and cultural dimensions with mutual support which will lead to sustainable development.

ประเภทของผลงานและสาขาวิชาที่เปิดรับ
Type of Work and Field of Study

 บทความวิชาการ​

 Academic Papers

ผลงานสร้างสรรค์

Performing Arts

 ทัศนศิลป์

  Visual Arts / Creative Arts

บทความวิชาการระดับชาติ

National Conference

โปสเตอร์

Posters

 ทัศนศิลป์

  Visual Arts / Creative Arts

 บทความวิชาการ​

  Academic Papers

บทความวิชาการระดับนานาชาติ

International Conference

 โปสเตอร์

Posters

- สาขาภาษาศาสตร์ สาขาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

   Linguistics and Thai & Foreign Languages

- สาขาวรรณคดี และสาขาวรรณกรรมต่างประเทศ

   Thai Literature and Literature of Foreign Languages

- สาขามานุษยวิทยา

   Anthropology

- สาขาปรัชญาและศาสนา

   Philosophy and Religion

หมวดที่ 1

Group 1

- สาขาประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภูมิศาสตร์

   History, Social Sciences and Geography

- สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์

   Political Sciences, Public Administration, and Law

- สาขาพัฒนาสังคม

   Social Development

หมวดที่ 2

Group 2

- สาขาวัฒนธรรมศึกษา ดนตรี นาฏยศิลป์ และศิลปะ

   Cultural Studies, Music, Dance, and Arts

หมวดที่ 3

Group 3

- สาขาผลงานสร้างสรรค์ และผลงานทัศนศิลป์

   Performing Arts and Visual & Creative Arts

หมวดที่ 4

Group 4

ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอประชุมวิชาการระดับชาติ

สามารถเลือกเข้าร่วมงานประชุมได้ทั้งรูปแบบ on-site และ online

อาจารย์และบุคคลทั่วไป

2,500 บาท / คน

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

2,650 บาท / คน

ชำระผ่านบัตรเครดิต

2,000 บาท / คน

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

นักศึกษาระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก

 โปรดแสดงหลักฐานเอกสารยืนยันสถานะนักศึกษา 

2,120 บาท / คน

ชำระผ่านบัตรเครดิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

1,000 บาท / คน

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

 โปรดแสดงหลักฐานเอกสารยืนยันสถานะนักศึกษา 

1,070 บาท / คน

ชำระผ่านบัตรเครดิต

ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Presenter’s registration fee for international conference

สามารถเลือกเข้าร่วมงานประชุมได้ทั้งรูปแบบ on-site และ online

You can choose to attend the meetings on-site / online

2,500 บาท / คน

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร / Bank Transfer

อาจารย์และบุคคลทั่วไป

Non-Student : Lecturers / Public / Etc.

2,650 บาท / คน

ชำระผ่านบัตรเครดิต / Credit Card Payment

นักศึกษาระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก

Master's Degree and Ph.D. Students

2,000 บาท / คน

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร / Bank Transfer

 โปรดแสดงหลักฐานเอกสารยืนยันสถานะนักศึกษา 

 Please provide a proof of student status. 

2,120 บาท / คน

ชำระผ่านบัตรเครดิต / Credit Card Payment

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree's Students

1,000 บาท / คน

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร / Bank Transfer

 โปรดแสดงหลักฐานเอกสารยืนยันสถานะนักศึกษา 

 Please provide a proof of student status. 

1,070 บาท / คน

ชำระผ่านบัตรเครดิต / Credit Card Payment

ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการประชุม
และอบรมกิจกรรมภายในงาน

Participant’s Registration fee for conference and workshops

ราคาเดียวกับทั้งรูปแบบ On-site และ Online และสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 2 วัน

ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

Same price for both on-site and online formats. Participants can join events and activities
at both the national and international conference for both days

นักเรียน/นักศึกษา

Students

อาจารย์และบุคคลทั่วไป

Non-Student : Lecturers / Public / Etc.

1,000 บาท / คน

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร / Bank Transfer

1,500 บาท / คน

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร / Bank Transfer

1,070 บาท / คน

ชำระผ่านบัตรเครดิต / Credit Card Payment

1,580 บาท / คน

ชำระผ่านบัตรเครดิต / Credit Card Payment

กิจกรรมภายในงาน 

1. อบรมการเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

2. อบรมการนำเสนอบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

3. อบรมวัฒนธรรมนานาชาติ 6 ประเทศ

Activities

  1. Training on Academic Writing in English

  2. Training on Academic Presentation in English

  3. Training on International Cultures from 6 Countries

สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับผู้ที่มีรหัสผ่าน

 !! สำหรับท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือ !!

  1. การแปลบทความเป็นภาษาอังกฤษ

  2. การถ่ายทำวิดีโอสำหรับผลงานสร้างสรรค์

  3. การถ่ายภาพสำหรับผลงานโปสเตอร์ 

   หรือความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการนำเสนอผลงาน

!!! For anyone who needs help !!!

  1. Translation of articles to English

  2. Video production for creative projects

  3. Photography for poster works

   or other assistance related to the presentation

การชำระค่าลงทะเบียน

โปรดชำระค่าลงทะเบียนก่อนกรอกแบบฟอร์ม เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาถ่ายรูปภาพหลักฐานการชำระ เพื่ออัปโหลดยืนยันการชำระภายในแบบฟอร์มในขั้นตอนต่อไป

รูปบัญชี

ธนาคาร ...............................
ชื่อบัญชี ................................
เลขบัญชี ..................................

กฎเกณฑ์ กติกาการส่งบทความ

1. ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา

2. บทความหนึ่งสามารถมีสมาชิกได้ไม่จำกัด แต่ผู้ที่จะนำเสนอบทความต้องลงทะเบียนทุกคน

3. ผู้ส่งบทความต้องเลือกกลุ่ม/สาขาวิชา และกรุณาระบุประเภทของบทความที่ท่านต้องการส่งให้ชัดเจน

4. ผู้ที่จะเข้าร่วมจะต้องส่งบทความพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียน พร้อมส่งหลักฐานการชำระ จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประชุม  (โดยทางผู้จัดงานจะติดต่อและส่งใบเสร็จการชำระเงิน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมงาน ภายใน 7 วันหลังจากส่งหลักฐาน)

5. หากบทความใดไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าการตัดสินของบทความนั้นเป็น “โมฆะ”

6. เปิดรับสมัครวันที่ 3 มกราคม 2565 – 15 มีนาคม 2565

7. รับสมัครผ่านเว๊ปไซต์โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียด และUpload ไฟล์บทความวิชาการผ่านทางช่องทางที่ทางผู้จัดกำหนด

8. บทความนั้นต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office words 2003 หรือใหม่กว่า

9. ตั้งค่าระยะขอบหน้ากระดาษ ด้านซ้าย, ขวา และล่าง ด้านละ 2.5 เซนติเมตร

10. ตั้งค่าระยะขอบหน้ากระดาษ ด้านบน 3.5 เซนติเมตร

11. ใช้ตัวอักษรรูปแบบ TH Sarabun New ขนาด 16" และใช้ตัวเลขอารบิก

      [Download front]

12. เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดปกติ 1.15 ช่วงบรรทัด และระยะห่างระหว่างหัวข้อ 1.5 ช่วงบรรทัด

13. การเขียนบรรณานุกรม ใช้รูปแบบ APA (American Psychological Association)

      [ตัวอย่างการเขียนบรรนุกรม]

 

 

 

14. หลังจากท่านส่งบทความพร้อมชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ทางคณะผู้จัดการประชุมจะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมหรือหากมีการต้องแก้ไขบทความ

______________________________________________________________________________________________

เกณฑ์การส่งผลงานของแต่ละประเภทผลงาน

1. บทความวิชาการ ความยาวไม่เกิน 6-10 หน้า

2. ผลงานประเภท โปสเตอร์ ขนาด A0 (31.1 x 46.8 นิ้ว)

3. ผลงานทัศนศิลป์ ส่งผลงานเป็นดิจิทัลไฟล์ ประเภท .pdf/.jpg ค่าความละเอียดระหว่าง 150-300 pdi/ ขนาดภาพ                       ใหญ่​ 2,000 pixcel (ใส่ส่วนของการนำเสนอ ขอให้ผู้ส่งบทความเรียบเรียงไฟล์ภาพทั้งหมดเป็นรูปแบบวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 15 นาที เพื่อมาใช้เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของท่าน ขนาดของไฟล์วิดีโอ ความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 1080p ประเภทไฟล์ .mov/.mp4)

4. ผลงานสร้างสรรค์ (online) ส่งวิดีโอความยาว 7-15 นาที (นำเสนอ + การแสดง) ขนาดของไฟล์วิดีโอ ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p ประเภทไฟล์ .mov/.mp4 พร้อมแนบบทความสำหรับสูจิบัตรรวมบทคัดย่อ  2-4 หน้า รวมบทคัดย่อ

5. ผลงานสร้างสรรค์ (on-site) กรอกรายละเอียดการแสดงผ่าน Google form พร้อมแนบบทความสูจิบัตรรวมบทคัดย่อ  2-4 หน้า 

2.5 (1).jpg

Rules and Regulations for submitting articles

1. No age limit and educational qualifications

2. Each article can have unlimited number of authors, but every author who will present MUST register.

3. The participant must select a group/field of study and specify clearly the type of article that will be submitted.

4. Participants must submit their article together with the registration fee and provide proof of payment in order to be able to attend the conference. (The organizer will send a payment receipt within 7 days after the participants submit the proof of payment)

5. If participants do not pay the registration fee within the specified period, the status of the article submission shall be deemed void.

6. Applications are open until March 15, 2022.

7. Participants have to apply through the website by filling the application form and uploading the academic article file via the channel specified by the organizer.

8. The article must use the file format of Microsoft Office words 2003 or later.

9. Left, right and bottom page margins are to be 2.5cm each.

10. Top page margin must be 3.5cm.

11. Font: TH Sarabun New; Font size: 16; use Arabic numerals.

      [Download front]

12. Headings line spacing: 1.5; regular text line spacing: 1.15;

13. Applicants must follow the American Psychological Association (APA) format for references and bibliography

      [Example of writing a bibliography]

 

 

 

14. After submitting the article and paying the registration fee, the organizer will contact you to confirm your participation and to confirm your submission.

______________________________________________________________________________________________

Submission criteria of other types of presentation

1. Academic articles of 6–10 pages, not exceeding 10 pages.

2. Poster designs, size A0 (31.1 x 46.8 inches)

3. Visual Arts. Submit your work as a digital file in .pdf / .jpg format with resolution between 150-300pdi / large image size 2000 pixels. (Presenter must compile all image files into video format for their presentation. The length of presentation should not exceed 15 minutes. The resolution of the video should not be lower than 1080p, and the file should be in .mov / .mp4 format)

4. Creative works (Online): Submit a video length of 7-15 minutes (presentation + performance). Resolution should not be lower than1080p, using .mov / .mp4 format and attached the article with abstract not exceeding 4 pages.

5. Creative works (On-site): Participants have to fill up the google form and attach the article with abstract not exceeding 4 pages.

2.5 (2).jpg
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม
1.ลงทะเบียน

    ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมต้องลงทะเบียนโดยกรอกรายละเอียดและอัพโหลดไฟล์บทความวิชาการผ่านทางออนไลน์ 

2.ชำระเงิน

   สำหรับบทความทุกบทความจะต้องชำระค่าลงทะเบียนก่อนพร้อมส่งบทความ หลังจากนั้นจะมีทีมงานส่งใบเสร็จและหลักฐานการได้รับเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมผ่านทางไลน์

@srisuryconference2022 

3.ประกาศผล

   หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการจะตรวจสอบและติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการเข้าร่วม โดยสามารถดูกำหนดการผ่านทางหน้าเว๊ปไซต์ และทาง

Facebook : Sri Sury Conferrence 2020

4.นำเสนอ

   บทความที่ได้เข้าร่วมงาน ท่านจะได้นำเสนอผลงานบทความของท่าน และท่านจะได้รับเกียรติบัตร ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งภายในงานจะมีเจ้าของบทความวิชาการทั้งไทยและนานาชาติร่วมด้วยมากกว่า 300 บทความ

ความช่วยเหลือ

กำหนดการประชุม

กฎเกณฑ์ กติกา

การส่งบทความ

ติดต่อเรา

SRI (THAI) LOGO FILE colorbackground.png

Facebook : Sri Sury Conference 2022

Line : @srisuryconference2022

Email : srisurycanference2022@bsru.ac.th

Tel. : 087-401-5720